Oświadczenie:

  1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 poz. 685 t.j.) art. 106n wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42 400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2.

  2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

  3. Proszę o przesyłanie e-faktur na wyżej podany adres e-mail.

  4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

  5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

  6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu przesyłania faktur drogą elektroniczną” obowiązującym w RPWiK Sp. z o.o. i akceptuję jego treść.

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO niniejszym informujemy, iż od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Zawierciu.

  1) Jednocześnie, na podstawie art. 13 RODO, informujemy, iż:

  a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: ochronadanych@rpwikzawiercie.pl

  b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją oświadczenia tj. przesyłania wystawianych faktur i powiadomień drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

  c) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub z takim, z którymi administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizowania niniejszej usługi.

  d) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

  e) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  f) Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  g) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  h) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  2) Mając powyższe na uwadze wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji zleconej usługi.

  Back to top
  Skip to content