Formularz zgłaszania stanu:

 • wodomierza
 • podlicznika
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RPWiK sp. z o.o. z/s w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2 , 42-400 Zawiercie zwany dalej Administratorem ;
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z ustanowionym Inspektorem Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: ochronadanych@rpwikzawiercie.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem:
  a)realizacji zawartej z RPWiK sp. z o.o. z/s w Zawierciu umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia);
  b)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RPWiK sp. z o.o. z/s w Zawierciu w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa
  prawna: art.6 ust 1 lit. c Rozporządzenia);
  c) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit .f Rozporządzenia);
  4. W związku z przetwarzaniem danych z w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana
  danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres
  niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy , do czasu
  wycofania zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy z RPWiK sp. z o.o. z/s w Zawierciu, podanie przez Panią/Pana
  danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub
  realizacji umowy z RPWiK sp. z o.o. z/s w Zawierciu.

  Back to top
  Skip to content