Numer/NazwaRozmiarPobierz
Ankieta satysfakcji Klienta 476.12 KB PobierzPodgląd
Druk umowy o odbiór ścieków 262.10 KB PobierzPodgląd
Druk umowy o zaopatrzenie w wodę 269.47 KB PobierzPodgląd
Druk umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków 300.57 KB PobierzPodgląd
Informacja dla dostawców ścieków 11.67 KB PobierzPodgląd
Protokół kontrolnego poboru próbek 553.92 KB PobierzPodgląd
Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza/podlicznika 178.46 KB PobierzPodgląd
Wniosek o aktualizację danych 109.74 KB PobierzPodgląd
Wniosek o dodatkowy zestaw wodomierzowy 384.54 KB PobierzPodgląd
Wniosek o uzgodnienie branżowe / aktualizację mapy zasadniczej / uzgodnienie projektu / uzgodnienie dok. techn./planu sytuacyjnego przyłączania do sieci 155.15 KB PobierzPodgląd
Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego 378.00 KB PobierzPodgląd
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci - ogólny 154.57 KB PobierzPodgląd
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci - budynek mieszkalny jednorodzinny 156.62 KB PobierzPodgląd
Wniosek o zawarcie umowy na pobór wody z hydrantu 120.14 KB PobierzPodgląd
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 580.86 KB PobierzPodgląd
Wykonanie ekspertyzy wodomierza 365.80 KB PobierzPodgląd
Wzór dokumentu potwierdzający odbiór nieczystości ciekłych 7.76 KB PobierzPodgląd
Wniosek o zawarcie umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, transport oraz oczyszczanie nieczystości ciekłych bytowych 149.05 KB PobierzPodgląd
Zlecenie badania laboratoryjnego 573.84 KB PobierzPodgląd
Zlecenie wykonania robót 581.21 KB PobierzPodgląd
Back to top
Skip to content