Zasady przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej – krok po kroku

Schemat postępowania w przypadku ubiegania się o podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

Krok 1 – Uzyskanie warunków przyłączenia do urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych

Osoba ubiegająca się o przyłączenie winna wystąpić do RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu z wnioskiem o wydanie warunków podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej. Wniosek można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się przy ulicy 11-go listopada 2 w Zawierciu, lub pobrać:

Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy / szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej (i) kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego. Plan zabudowy / szkic sytuacyjny winien być wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Mapę sytuacyjno-wysokościową można nabyć w Urzędzie Miejskim w Zawierciu – Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii tut. Przedsiębiorstwa.

Wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej wydawane jest bezpłatnie w ciągu 21 dni dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej, natomiast w pozostałych przypadkach w ciągu 45 dni od daty zarejestrowania wniosku.

Krok 2 – Wykonanie planu sytuacyjnego podłączenia nieruchomości do sieci wod. – kan.

Wydane przez RPWiK Sp z o.o. warunki stanowią podstawę do wykonania planu sytuacyjnego podłączenia wodociągowego / kanalizacyjnego, o którym mowa w art.29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.). Plan sytuacyjny jw., będący podstawą wykonania przyłącza winien uwzględniać wymogi określone w warunkach przyłączenia do sieci i umożliwiać wykonawcy bezpieczną i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację projektowanych robót.

Krok 3 – Uzgodnienie – akceptacja rozwiązania przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

Opracowany plan sytuacyjny przyłączenia w min. 2 egz. należy złożyć do uzgodnienia – akceptacji rozwiązania w RPWiK Sp. z o.o.. Wniosek o uzgodnienie planu sytuacyjnego można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać (wniosek o uzgodnienie planu sytuacyjnego). Uzgodnienie planu sytuacyjnego dokonywane jest bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania wniosku i polega na sprawdzeniu:

  • zgodności przedłożonego planu sytuacyjnego podłączenia z wydanymi warunkami podłączenia do sieci,
  • prawidłowości rozwiązań umożliwiających wykonawcy bezpieczną i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację projektowanych robót.

Krok 4 – Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej następuje po:

  • Potwierdzeniu zgodności opracowanego planu sytuacyjnego z warunkami przyłączenia do sieci.
  • Złożeniu w siedzibie RPWiK Sp. z o.o. wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (i) o odprowadzanie ścieków.
  • Złożeniu w siedzibie RPWiK Sp. z o.o. wniosku o wykonanie włączenia do sieci wodociągowej i wniosku o założenie i zaplombowanie wodomierza.
  • Wybudowaniu przyłącza wodociągowego i przygotowaniu miejsca do zamontowania i zaplombowanie wodomierza głównego.
  • Dokonaniu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego (i) kanalizacji sanitarnej.
  • Przygotowaniu wykopu w miejscu włączenia do sieci wodociągowej.
Back to top
Skip to content