ZABUDOWA  WODOMIERZA

Wodomierze są przyrządami pomiarowymi – mierzą objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w obrocie w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń oraz podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.

Wodomierz domowy należy wbudować do instalacji wodociągowej lub przemysłowej łącznie z odpowiednią armaturą, tworzącą razem z wodomierzem zestaw wodomierzowy.

Ponadto przy zabudowie wodomierzy domowych należy kierować się co najmniej następującymi wymaganiami:

 • Zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony w budynku lub w specjalnie wykonanej studzience wodociągowej poza budynkiem, zabezpieczającej wodomierz domowy przed zalaniem i deszczem.
 • Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza.
 • Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4°C, a jego wysokość nie mniejszą niż 1,8m.
 • Miejsce wbudowania powinno być wydzielone oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.
 • Wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia bądź wibracje pracujących w pobliżu urządzeń.

Stan licznika wodomierzowego można podać:

 • telefonicznie: nr tel. 326722017 w. 34, 35 (poniedziałek-piątek w godz. od 7:00-15:00)
 • osobiście w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta RPWiK Spółka z o.o.

WAŻNE !

Podajemy bieżący stan jaki wskazuje liczydło na wodomierzu, a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu. Po otrzymaniu informacji o wskazaniu wodomierza, Przedsiębiorstwo wystawia Odbiorcy usług fakturę i wysyła na podany adres korespondencyjny. Odbiorca dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczenia odsetek, w wysokości ustawowej.

 

USZKODZENIE I WYMIANA WODOMIERZA GŁÓWNEGO

Rodzaje uszkodzeń – objawy zewnętrzne

 • zmniejszony wypływ wody w punktach czerpalnych lub brak przepływu przez wodomierz,
 • przeciek w obrębie zestawu wodomierzowego,
 • woda przepływa przez wodomierz, a wskazówki jego liczydła nie obracają się,
 • przeciek w obrębie wodomierza,
 • zerwanie plomby legalizacyjnej.

Odbiorca nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon, przemieszczania bez pisemnej zgody przedsiębiorstwa. O uszkodzeniu plomby lub wodomierza Odbiorca winien natychmiast powiadomić Dostawcę wody pisemnie lub telefonicznie.

Klient pokrywa koszty naprawy lub wymiany wodomierza w przypadku gdy do uszkodzenia doszło z jego winy (np. uszkodzenia mechaniczne, zamarznięcie wodomierza).

Kontakt:

 • Dział Gospodarki Wodomierzowej, tel. 32-67-089-31, w. 23, 26
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne, tel. 32-67-228-22 (całodobowe)

 

LEGALIZACJA WODOMIERZY

Wodomierz powinien mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych okres ważności cech legalizacji wodomierzy do wody zimnej, ciepłej i gorącej o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h wynosi 5 lat. Okres ważności dowodu legalizacji wtórnej również obowiązuje 5 lat (załącznik nr 35 do rozporządzenia).

Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu w przypadku:

 • uszkodzenia wodomierza,
 • uszkodzenia cechy legalizacyjnej lub którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających)
 • stwierdzenia, że błędy wskazań wodomierza przekraczają dopuszczalne błędy graniczne.

Okresową legalizację wodomierzy zapewnia nieodpłatnie Dostawca wody.

 

EKSPERTYZA WODOMIERZA

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza.

Ekspertyzę wykonuje Urząd Miar i Wag i wydaje „Świadectwo Ekspertyzy”, w którym podaje wynik.

W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

 

WODOMIERZ  OGRODOWY

W przypadku używania wody do celów ogrodowych istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków, pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości wody zużytej do podlewania ogrodu. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o wydanie warunków zamontowania dodatkowego zestawu wodomierzowego – podlicznika i zgodnie z uzyskanymi warunkami zamontować  na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy licznik jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej. Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt. Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz kosztów opłaty abonamentowej.

 

REKLAMACJE

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. REKLAMACJA winna być wniesiona w formie pisemnej. Przedsiębiorstwo odpowiedzi udziela również w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty (§17  pkt.4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.)

 

UWAGA! 

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, w celu min. przeprowadzenia kontroli lub wymiany wodomierza głównego, dokonania odczytu oraz badań i pomiarów. Zgodnie z ust.2 pkt.2 art.28, w/w Ustawy ten kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art.7 cyt. ustawy, podlega karze grzywny do 5 000,- zł

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

 • wykonane jest niezgodnie z przepisami prawa,
 • odbiorca nie uiścił opłaty za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia,
 • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
 • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.
Back to top
Skip to content