Miasto Zawiercie zasilane jest z ujęć wód podziemnych o głębokości od 70-360 mppt. zlokalizowanych na terenie miasta w dzielnicach:

 • Stary Rynek,
 • Parkoszowice,
 • Kosowska Niwa,
 • Skarżyce,
 • Bzów,
 • Karlin.

Ujęcia wód podziemnych to obiekty i urządzenia przeznaczone do zdrenowania warstwy wodonośnej i czerpania z nich wody. Ujęcia wód podziemnych dzieli się na studnie pionowe i poziome. Poniższy rysunek przedstawia schemat ujęcia wody podziemnej (studnia pionowa).

Rodzaje pokładów wodonośnych

Źródłem wód podziemnych są wody z opadów atmosferycznych, które przesiąkają przez warstwy przepuszczalne w głąb skorupy ziemskiej i gromadzą się w skałach porowatych lub spękanych zalegających na warstwach nieprzepuszczalnych. Wody te wypełniając całkowicie pory i szczeliny skał, tworzą zbiornik o poziomym zwierciadle, lub przemieszczają się, tworząc strumienie wód gruntowych o zwierciadle nachylonym zgodnie z kierunkiem przepływu. Wody podziemne można podzielić na
trzy rodzaje:

 • Wody zaskórne – najpłytsze, zalegają bezpośrednio pod powierzchnią ziemi na głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. Wody te, wsiąkając nie zdążyły się należycie oczyścić, a także nie są dostatecznie chronione przez górne warstwy gruntu przed przesiąkającymi z powierzchni ziemi zanieczyszczeniami. Nie nadaje się do bezpośredniego użytku. Temperatura i poziom zwierciadła tych wód ulegają znacznym wahaniom.
 • Wody podziemne płytkie – są w dostatecznym stopniu oczyszczone, lecz przykryte niezbyt grubą warstwą gruntu, czasem tylko cienką warstwą nieprzepuszczalną. Są one na ogół dobre, ale niepewne pod względem sanitarnym.
 • Wody podziemne głębokie – znajdują się na znacznych głębokościach ponad 20m). Są czyste i dobrze chronione przed zanieczyszczeniem przez górne przepuszczalne i nieprzepuszczalne warstwy ziemi. Charakteryzują się niezmiennymi cechami fizycznymi i chemicznymi. Zawierają jednak znaczne ilości rozpuszczonych związków mineralnych. Obszar zasilania w wodę tych warstw znajduje się zwykle w znacznym oddaleniu od miejsc ich występowania. Wody głębokie mogą mieć swobodne lub napięte zwierciadło wody. Swobodne, gdy woda w otworze studziennym po jego wykonaniu utrzymuje się na tym samym poziomie, natomiast napięte, gdy po wykonaniu otworu wiertniczego do warstwy wodonośnej, woda podnosi się w nim do poziomu zwierciadła statycznego. Warstwa wodonośna o napiętym zwierciadle
  znajduje się pod ciśnieniem pomiędzy dwoma nieprzepuszczalnymi warstwami.  Warstwy wodonośne, w których zwierciadło statyczne ustala się ponad poziom terenu nazywa się artezyjskimi.

Najkorzystniejsze, dla celów wodociągowych, są wody podziemne głębokie. Dobra jakość wód głębinowych w Naszych ujęciach, zarówno pod względem fizykochemicznym, jak i mikrobiologicznym powoduje, że woda podawana jest bez uzdatniania bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej. Woda poddawana jest jedynie dezynfekcja co ma na celu ochronę sieci przed wtórnym zanieczyszczeniem bakteriologicznym.

Back to top
Skip to content