W Oczyszczalni ścieków w Zawierciu oczyszcza się ścieki komunalne dopływające z terenu miasta, a także nieczystości ciekłe, dostarczane do stacji zlewnej wozami asenizacyjnymi. Proces oczyszczania ścieków z pogłębionym usuwaniem azotu i fosforu odbywa się metodą biologiczną, wspomaganą chemicznym usuwaniem fosforu. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta.

Systematyczna kontrola jakości ścieków dostarczanych do oczyszczalni, oraz odpływających ścieków oczyszczonych, pozwala na prawidłowe sterowanie procesem technologicznym i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

Back to top
Skip to content