Uzyskanie uzgodnienia branżowego dla projektowanej inwestycji lub aktualizacji mapy zasadniczej wymaga złożenia wniosku zawierającego co najmniej następujące dane :

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
 2. Adres zamieszkania/siedziby
 3. Adres korespondencyjny
 4. Adres inwestycji (ulica, nr działek)
 5. Określenie celu uzgodnienia :
  – aktualizacja mapy zasadniczej
  – projektowane uzbrojenie podziemne
  – projektowane uzbrojenie naziemne
  – projektowana zabudowa terenu
 6. Podanie warunków płatności
 7. Czytelny podpis osoby wnioskującej

Do wniosku należy załączyć 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją projektowanego lub modernizowanego obiektu, względnie obszaru podlegającego aktualizacji mapy.

Mapę zasadniczą należy nabyć w Urzędzie Miejskim w Zawierciu – Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem można złożyć osobiście w siedzibie firmy, lub przesłać korespondencyjnie. Uzgodnienie branżowe / lokalizacyjne dokonywane jest w terminie do 21 dni od daty wpływu do RPWiK Sp. z o.o. Odpowiedź na uzgodnienie zostanie przesłana pocztą na adres wskazany we wniosku lub – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu – możliwe będzie do odebrania osobiście w Dziale Technicznym.

Kontakt:
Dział Techniczny
tel. 32 67 220 17 ; 32 67 220 18
e-mail: sekretariat@rpwikzawiercie.pl

Back to top
Skip to content