SPECJALISTA DZIAŁU ROZWOJU I JAKOŚCI

 1. Warunki zatrudnienia:
  • pełen etat
  • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę
  • praca stacjonarna
  • wynagrodzenie: 5500-7000 zł brutto miesięcznie
 2. Wykształcenie:
  • min. średnie
 3. Doświadczenie zawodowe:
  • udokumentowane min. 2 lata pracy w obszarze zamówień lub pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 4. Umiejętności:
  • bardzo dobra znajomość programów pakietu Office
  • samodzielność, dokładność, dobra organizacja czasu pracy, myślenie analityczne
  • znajomość zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych, prawem cywilnym
  • obsługa platform zakupowych
 5. Zakres czynności:
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnych publikatorach krajowych i unijnych
  • przygotowanie niezbędnej do wszczęcia postępowania dokumentacji /tj. projekty SIWZ, zaproszeń do składania ofert i negocjacji, protokołów wraz z ich załącznikami/
  • przyjmowanie ofert składanych w toczących się postępowaniach
  • przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w postępowaniach
  • przygotowanie dokumentacji dla projektów finansowanych z zewnętrznych środków, w szczególności pochodzących z funduszy i programów Unii Europejskiej oraz grantów, dotacji i projektów o charakterze wewnątrzkrajowym
  • pełnienie roli Opiekuna projektu, w tym przygotowanie i weryfikacja umów i zmian w umowach o dofinansowanie, monitorowanie projektów, udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi na pytania Wnioskodawców i Beneficjentów
  • archiwizacja dokumentacji postępowań.

Klauzula informacyjna – rekrutacja

W składanym CV prosimy o zawarcie informacji:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu , 42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2  moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Back to top
Skip to content