1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wymaga złożenia wniosku zawierającego co najmniej następujące dane :
 • Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
 • Adres zamieszkania/siedziby
 • Adres korespondencyjny
 • PESEL dla osoby fizycznej, NIP dla firm
 • Określenie o zawarcie jakiej umowy wnioskujemy (o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków)
 • Adres nieruchomości przyłączonej do sieci  ( ulica, nr działek)
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości:
 • Oświadczenie na jakie cele będzie wykorzystywana woda i z jakich źródeł będą odprowadzane ścieki
 • Oświadczenie z czyjej sieci zasilana jest nieruchomość w wodę i gdzie odprowadzane są ścieki
 • Czytelny podpis osoby wnioskującej

Załącznik do umowy w postaci:

 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • akt notarialny,
 • umowa dzierżawy/najmu/użyczenia,
 • uchwała Wspólnoty mieszkaniowej
 • lub inne

W przypadku zmiany Odbiorcy Usług w celu poprawnych rozliczeń należności za dostarczane usługi konieczne jest przedłożenie protokołu zdawczo odbiorczego stanu wodomierza.

 

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem można złożyć osobiście w siedzibie firmy, lub przesłać korespondencyjnie.

3. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i złożonych dokumentów zostanie przygotowana umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, a osoba ubiegająca się o zawarcie umowy  poinformowana o możliwości złożenia podpisu.

4. Złożenie podpisu może odbyć się w siedzibie firmy lub na prośbę wnioskodawcy druki umowy w dwóch egz. mogą zostać przesłane do podpisania  na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.

5. Podpisane  dwa egz. umowy należy odesłać lub dostarczyć do siedziby firmy w celu podpisania jej przez przedstawicieli RPWiK Sp. z o.o.

6. Po podpisaniu umowy przez przedstawicieli RPWiK Sp. z o.o. jeden egz. zostanie odesłany do Odbiorcy Usług.


Kontakt:

Dział Techniczny
tel. 32 67 220 17 ; 32 67 220 18, wew. 30
e-mail: sekretariat@rpwikzawiercie.pl

Back to top
Skip to content